ROI je zkratkou anglického sousloví Return On Investment. Jde tedy o návratnost vložených investic. ROI (někdy také ROI index) má formu procentuálního údaje a vypovídá o poměru získaných prostředků k prostředkům vloženým. Základní vzorec vypadá takto.

ROI (%) = výnosy / investice * 100

ROI je hlavním ukazatelem rentability marketingových aktivit. Pokud jeho hodnota nedosahuje alespoň 100%, znamená to ztrátu. V takovém případě je na místě zvážit další investice do daného marketingového kanálu, případně jeho optimalizaci. Provádět výpočet ROI je důležité například u PPC reklamních kampaní.