Anchor text

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / Anchor text
Termínem anchor text (text odkazu) se označuje viditelná část hypertextového odkazu. Jednoduše řečeno, jde o úsek textu na internetové stránce, na který je možné kliknout a následně přejít na určenou stránku. Bývá vizuálně zvýrazněn podtržením a barvou odlišnou od běžného textu. Vyhledávače přikládají textu odkazu značnou váhu při hodnocení stránek a určování jejich obsahu. Tento prvek je tedy velmi důležitý z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Anchor text by měl výstižně popisovat stránku, na kterou je odkaz směřován. Je také vhodné, aby obsahoval relevantní klíčová slova.